Újma za petici

V červnu 2012 vznikla petice protestující proti výběrovému řízení na místo ředitele gymnázia Slaný: http://www.zachranmegymnazium.cz/. Tato lokální událost překročila hranice města vyšetřováním členů petičního výboru kriminální policií. Podnětem k vyšetřování bylo trestní oznámení ředitele gymnázia Milana Dundra. Vyšetřování kriminální policií pokračuje i v současnosti, téměř rok od podání petice. (podrobnosti naleznete v doprovodném materiálu k tiskové konferenci 17. června 2013, v audiozáznamu tiskové konference [mp3] nebo v tiskovém přepisu konference).

Český helsinský výbor publikoval právní vyjádření k celému případu, které zaslal Okresnímu státnímu zastupitelství v Kladně, nejvyššímu státnímu zástupci a Krajskému státnímu zastupitelství v Praze.

Blýská se na lepší časy :)

Opatření Krajského státního zastupitelství v Praze z 9. září 2013:

8. říjen 2013: Policie začala rozesílat oznámení, že jsem se nedopustil trestného činu pomluvy, když jsem mj. tvrdil, že ředitel gymnázia ve svém trestním oznámení jmenoval konkrétní studenty a tvrdil o nich, že mu způsobili závažnou újmu (a tedy žádá pro ně až 2 roky nepodmíněně)

Trestni oznámení podávali občané v rámci akce Udej bližního svého. Moji výpověď na policii a sdělení o ukončení vyšetřování naleznete zde.

Ve vyjádření helsinského výboru se mj. píše:

V neposlední řadě nás znepokojuje sdělení okresní státní zástupkyně JUDr. Niny Brožové ze dne 12. 9. 2012., adresované Obvodnímu oddělení Policie ČR ve Slaném. ... Státní zástupkyně dále sděluje (cit.): „[j]sou proto povinni podat vysvětlení, které by však mohli odmítnout z obavy z trestního stíhání. Pak ovšem lze vycházet z toho, že publikovali neověřené údaje, odmítli se dostavit na schůzku s oznamovatelem, kde by jim byly jednotlivé údaje vysvětleny a poukázat i na internetovou diskusi, kde jim bylo oponenty vytýkáno, že jejich petice není pravdivá.“ Z uvedeného lze usuzovat, že by orgány činné v trestním řízení měly odmítnutí podání vysvětlení z obavy z trestního stíhání pojmout jako potvrzení konkrétních skutečností, např. publikování neověřených údajů. Dále podle našeho názoru není na místě předpokládat průběh schůzky navržené ředitelem školy, k níž nedošlo a jejíž případný výsledek proto nelze z ničeho dovozovat. Není tedy možno uzavřít, že na případné osobní schůzce s ředitelem by byly autorům petice konkrétní údaje vysvětleny. Dále podle našeho názoru není na místě předpokládat průběh schůzky navržené ředitelem školy, k níž nedošlo a jejíž případný výsledek proto nelze z ničeho dovozovat. Není tedy možno uzavřít, že na případné osobní schůzce s ředitelem by byly autorům petice konkrétní údaje vysvětleny. Skutečnost, že by autorům petice mělo být na újmu, když se rozhodli nejednat s ředitelem a několika jeho podporovateli za zavřenými dveřmi, neboť stav gymnázia považovali za věc hodnou veřejné debaty, nás znepokojuje.
... kriminalizace jednání autorů petice je nepřípustná, neodůvodněná a lze říci i nadbytečná. Jsme proto přesvědčeni, že Obvodní oddělení Policie ČR ve Slaném nebo dozorující státní zástupce měli trestní oznámení ředitele školy odložit.

Krajské státní zastupitelství ve svém vyjádření z 26.8. 2013 shledalo podnět helsinského výboru za oprávněný. Další informace naleznete ve vyjádření helsinského výboru: V trestním řízení se studenty kritizujícími stav na gymnáziu v S. došlo k průtahům.

V seznamu státních zástupců s komunistickou minulostí publikovaných ministerstvem spravedlnosti se mj. uvádí:

Okresní státní zastupitelství v Kladně
JUDr. BROZOVÁ Nina

V seznamu státních zástupců je vedena jako okresní státní zástupkyně, tedy nejvyšší státní zástupce na dozorujícím státním zastupitelství. Její zástupkyně je rovněž vedena jako státní zástupce s komunistickou minulostí.

A připomínám několik citací z nálezu ústavního soudu I.ÚS 517/10 ze dne 15. 11. 2010: Poskytování informací o členství soudců v KSČ, které lze aplikovat i na státní zástupce:

Další citace uvádím zde.

Ve vyjádření helsinského výboru se rovněž uvádí:

Trestní oznámení bylo podáno téměř před rokem (30. 7. 2012), podezření ze spáchání trestného činu ve smyslu ustanovení § 179b odst. 3 trestního řádu bylo autorům petice sděleno v lednu tohoto roku. Podle našich zjištění doposud nedošlo k postupu předpokládanému v ust. § 179c trestního řádu (např. k (podmíněnému) odložení věci, k podání návrhu na potrestání, k odložení podání návrhu na potrestání nebo ke sdělení obvinění). Domníváme se proto, že v současnosti stále probíhá zkrácené přípravné řízení. Pokud je tento předpoklad správný, pak takový postup znamená nedodržení zákonné lhůty k provedení a ukončení zkráceného přípravného řízení, a to podstatným způsobem.

Trestní řád v §179b uvádí:
(4) Zkrácené přípravné řízení musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován (§ 179b odst. 3). [studentům sděleno v lednu]

Trestní řád v §179f uvádí:
(2) Není-li zkrácené přípravné řízení skončeno ve lhůtě uvedené v § 179b odst. 4, státní zástupce s přihlédnutím k okolnostem případu [Tedy uplynula již řada měsíců od uplynutí zákonných lhůt, v červenci začala opět policie předvolávat svědky.]

Udej bližního svého
Akce na podporu vyšetřovaných členů petičního výboru. Prosba občanům o podání trestního oznámení pro pomluvu podle §184 na mou osobu, aby policie ověřila, že tyto stránky neobsahují pomluvy.

V pondělí 2. září 2013 jsem se dostavil k podání vysvětlení na stanici kriminální policie v Zlonicích ve věci ŠETŘENÍ K MOŽNÉ POMLUVĚ za stránky ujma-za-petici.cz.

Hlavní body mé výpovědi:

Poslední paragraf z mého vysvětlení cituji celý:

"O podaném trestním oznámení na mé webové stránky ujma-za-petici.cz vím, a pokud ředitel má pravdu v tom, že ve svém oznámení nejmenuje konkrétní studenty a že netvrdí, že mu způsobili závažnou újmu, tak jsem se bezpochyby dopustil trestného činu pomluvy a to prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků."

Občané, kteří na mne podali trestní oznámení, jsou předvoláváni k podání vysvětlení ve dnech 29. srpna a 3. září na policejní stanici ve Zlonicích, tedy stejnou stanici, která vede vyšetřování studentů.
Trestní oznámení řady občanů byla přijata policí ve Slaném, akce se ocitla na titulní straně Kladenského deníku, psalo se o ní v Mladé Frontě DNES, tiskovou zpávu první otiskly Parlamentní listy. Kladenský deník rovněž publikoval fotogalerii celé akce.
V úterý 30. července od 11:00 pořádám setkání u sochy Tomáše Garrigue Masaryka na náměstí ve Slaném při příležitosti 1. výročí podání trestního oznámení na studenty. Pokud máte chvilku čas, přijďte si popovídat o probíhajícím vyšetřování. Ve 12.00 začne podávat několik občanů trestní oznámení na mou osobu v akci "Udej bližního svého", ale podání trestního oznámení je věcí každého jednotlivce. Důvody pro podání trestního oznámení na mou osobu velmi pěkně rozebírá na svém blogu v časopise Respekt Doc. Igor Linhart.
Podrobnosti akce: http://ujma-za-petici.cz/udej_blizniho_sveho.html
Na jednání městského zastupitelstva ve středu 26. června v Městském centru Grand byl projednáván bod: Napětí na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského, způsobené výslechy studentů a pedagogů kriminální policií.

Komunisté tvrdí: Kritici slánského gymnázia neuspěli ... jedná se o účelovou kampaň několika osob, takže se hrdě hlásím k tomu, že vedu kampaň za účelem odvolání ředitele, protože výchovu k občanským ctnostem považuji za stejně důležitou jako odborné znalosti. Ředitel podávající trestní oznámení na studenty nemůže vychovávat k občanským ctnostem.

A znovu odpovídám zastupiteli za KSČM, RSDr. Ladislavu Peškovi, který se ptal, kde jsem se schovával 17. listopadu 1989: prohlížel jsem si obrněné transportéry na Národní třídě, zkoušel si sprint a experimentálně ověřil, že je skvělé, když je venku pořádná zima, takže člověk dostává obuškem přes zimní bundu.

Když jsem měl možnost nahlédnout do trestního oznámení ředitele na studenty, opsal jsem si několik bodů, které mne obzvláště zaujaly, např:
Facebook - str. 20 AN (v trestním oznámení uvedeno plné jméno): Nenechte gympl ztrouchnivět v komunistických kolejích. Ať žije SSSR (slánská studentská sametová revoluce)!
s komentářem ředitele: "S komunismem nemá škola ani ředitel nic společného. Toto tvrzení mne jako osobu velmi poškozuje, osobně se mne dotýká a hrubě mne uráží. Spojuje mne to s komunistickým přesvědčením - v KSČ jse NIKDY nebyl, s tímto přesvědčením jsem v přímém rozporu". Můj komentář naleznete ve veřejně přístupném Facebookovém statusu.
Miloslav Nič
Pro studenty gymnázia (21. červen 2013 - 10:45):
Byl jsem požádán paní doktorkou Miladou Záborcovou, propouštěnou profesorkou gymnázia, abych připomněl její dopis studentům na rozloučenou, protože její pokusy o vyvěšení na nástěnce vedou k okamžitému strhnutí dopisu. Připomínám rovněž dopis matky bývalé studentky gymnázia, která vyhrála velkou literární soutěž Slánských listů, přesto téměř propadala z českého jazyka.
Osobní poznámka (Miloslav Nič): všimněte si, že níže uvádím i odkazy na vyjádření pana ředitele a stejně budu publikovat názory na jeho podporu, pokud je naleznu na veřejné adrese na webu. Osobně se domnívám, že pan ředitel ztratil jakýkoliv morální kredit zůstat ředitelem gymnázia, ale tím spíše je důležité poskytnout slovo druhé straně.
Pro porovnání názorů obou stran sporu doporučuji:

Domníváme se, že jsme svědky porušování petičního zákona (§ 2 - Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.), protože:

Aktualizace - 10. červen 2013: Během posledních dnů jsem se seznámil s materiály, které prokazují, že ředitel gymnázia podal trestní oznámení za pomluvu podle §184 odst. (1) a (2) Zákona č. 40/2009 - trestního zákoníku (maximální trestní sazba 2 roky nepodmíněně). Oznámení je za petici a diskuzi na Facebooku a je v něm jmenováno několik studentů. Ředitel tvrdí, že mu vznikla velmi závažná újma - usiluje tedy o velmi přísný trest pro studenty.
Jsem si vědom toho, že pokud toto tvrzení není pravdivé, vystavuji se stíhání podle §184 odst. (1) a (2) a vyzývám pana ředitele, aby trestní oznámení zopakoval, tentokrát na moji osobu, abych mohl u soudu poskytnout veřejnosti důkazy.
Dr. Ing. Miloslav Nič
Aktualizace - 18. červen 2013: Ředitel gymnázia uvádí ve svém vyjádření: "Jako je v našich zákonech zakotveno petiční právo, je v nich i právo na ochranu osobnosti a instituce. I když se v petici uvádělo mnoho nepravd a polopravd, o podání trestního oznámení jsem začal uvažovat až tehdy, kdy šíření těchto nepravd a polopravd vygradovalo na sociální síti facebook. Zároveň se po Slaném začaly objevovat pomlouvačné texty vylepené na dopravních zastávkách a po městě se šířily další pomluvy. Vzhledem k tomu, že na facebooku není jasná identita pisatele (za Petra Omáčku se může vydávat Jan Novák), je i to důvod, proč jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele."
Opakuji svoji výzvu k podání trestního oznámení na mou osobu, pokud není pravdou, že v trestním oznámení jmenoval konkrétní studenty a tvrdil, že mu vyjádření v petici a na Facebooku způsobila závažnou újmu. Bylo snadné ověřit, kdo jsou přispěvatelé, stačilo se zeptat vyšetřovaných studentů, zda se k petici či příspěvkům hlásí. Bylo kdykoliv možné podat svědeckou výpověď ve prospěch vyšetřovaných studentů. Nic takového ředitel gymnázia ani jeho zástupce neučinili.
Rovněž se hlásím ke svému osobnímu závěru, že petice ani diskuze na Facebooku neobsahovaly žalovatelné výroky: a připomínám vyjádření zástupkyně Helsinského výboru i bývalého ministra školství (noční zpravodajství Novy 17.6. 2013 - viz níže), kteří dospěli ke stejnému závěru, nebo řadu vyjádření v audiozáznamu tiskové konference [mp3] nebo v tiskovém přepisu konference.
Dr. Ing. Miloslav Nič

Na základě řady nálezů Ústavního soudu

se domníváme, že obvinění studenti budou v soudním procesu osvobozeni.

Obáváme se však, že události spojené s peticí útočí na samotnou podstatu demokracie, tedy svobodné vyjadřování kritických názorů. Naším cílem je seznámit veřenost s dostupnými fakty a tím přispět k obhajobě cti napadených studentů.

Miloslav a Sylva Ničovi, občané České Republiky

Informace o petici, následných akcích a souvislostech

Není Vám celý případ lhostejný?

Další události

Zmínky o petici ve zpravodajských médiích a další informace

28. listopad 2013 - Kladenský deník
Kauza slánských studentů je u konce, právníci případ odložili
24. září 2013 - Helsinský výbor
ČHV úspěšně zasáhlo ve prospěch autorů petice
6. září 2013 - Česká televize
Víc než rok už se řeší trestní oznámení na studenty slánského gymnázia - Spis si vyžádalo ke kontrole nadřízené státní zastupitelství a konstatovalo, že došlo k průtahům.
4. září 2013 - Helsinský výbor
Krajské státní zastupitelství v Praze - odpověď na podnět k výkonu dohledu nad postupem OSZ v Kladně
4. září 2013 - Helsinský výbor
V trestním řízení se studenty kritizujícími stav na gymnáziu v S. došlo k průtahům
3. srpen 2013 - Deník.cz
Za ředitelem stojí pětadvacet kantorů, protistrana zastává jiný názor - převzato z Kladenského deníku
3. srpen 2013 - Kladenský deník.cz
Za ředitelem stojí pětadvacet kantorů, protistrana zastává jiný názor
2. srpen 2013 - Kladenský deník
Ve Slaném se sešli účastníci akce Udej bližního svého
31. červenec 2013 - Mladá Fronta DNES
Za petici další trestní oznámení
31. červenec 2013 - Český helsinský výbor
Udej bližního svého – Akce na podporu vyšetřovaných členů petičního výboru: http://ujma-za-petici.cz
30. červenec 2013 - Parlamentní listy
Neznámý pachatel si vyprosil řadu trestních oznámení
30.červenec 2013 - Respekt.cz
DJ úterý 30. července 2013 - komentovaný přehled těch nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne.
22. červenec 2013 - Respekt - blogs
Udej bližního svého
17. červenec 2013 - Vyjádření Helsinského výboru
vyjádření adresované Okresnímu státnímu zastupitelství v Kladně a na vědomí zaslané nejvyššímu státnímu zástupci a Krajskému státnímu zastupitelství v Praze
17. červenec 2013 - Slánské listy
Zastupitelstvo Slaného udělá kontrolu na gymnáziu
9. červenec 2013 - Vyjádření Helsinského výboru
Trestní řízení s autory petice o nesouhlasu s vedením Gymnázia ve Slaném považujeme za nepřípustné
4. červenec 2013 - Slánská radnice
Články na stranách 6 a 7: Vyslýchaní studenti klidný spánek zastupitelům neruší (Josef Dobeš); Vyjádření ředitele gymnázia k článku Mgr. Josefa Dobeše „Vyslýchaní studenti klidný spánek zastupitelům neruší“ (Milan Dundr); Reakce místostarosty města na článek Josefa Dobeše „Vyslýchaní studenti klidný spánek zastupitelům neruší“ (Martin Hrabánek)
4. červenec 2013 - http://www.gymnaziumslany.cz/
Odpověď na otevřený dopis exministra Dobeše (viz. 24.červen 2013 - Dopis)
2. červenec 2013 - Dopis
Poslanec Dobeš o jednání na zastupitelstvu: Republiku (město Slaný) si rozvracet nedáme, vyjadřuje spojenectví zastupitelů ODS a KSČM
27. červen - ČT24 - Regiony
Za kritiku ředitele studenty už rok stíhá policie
27. červen - Česká televize
Studenti ve Slaném zkritizovali ředitele, ten na ně za to podal trestní oznámení (video)
27. červen - Slánské noviny (KSČM)
Kritici slánského gymnázia neuspěli
27. červen - http://www.gymnaziumslany.cz/
Prohlášení profesorského sboru.
25. červen 2013 - DNES - Střední čechy
Ve Slaném přibyly další dvě petice. Ředitele gymnázia se zastávají
24. červen 2013 - Dopis
Otevřený dopis zaslaný panem poslancem Dobešem panu řediteli Dundrovi
20. červen 2013 - Slánské listy
Vrcholí krize slánského gymnázia?
20. červen 2013 - Slánské listy
Ředitel Milan Dundr k situaci na slánském gymnáziu
19. červen 2013 - Dopis
Otevřený dopis matky studentky gymnázia (vítězky velké literární soutěže Slánských listů téměř propadající z českého jazyka) ostatním rodičům
19. červen 2013 - Dopis
Otevřený dopis propouštěné profesorky gymnázia Milady Záborcové studentům.
19. červen 2013 - Tiskový přepis
Přepis tiskové konference ze dne 17. června 2013
19. červen 2013 - Audiozáznam
Záznam tiskové konference ze dne 17. června 2013
19. červen 2013 - Kladenské listy
Studenti ve Slaném bojují proti řediteli. Ten na ně podal trestní oznámení
18. červen 2013 - The Student Times
Studenti Gymnázia ve Slaném trestně stíháni za podání petice proti řediteli školy
18. červen 2013 - Televize Nova
ranní zprávy: v záznamu od času 3.51 do 5.27, obsah stejný jako u nočních zpráv
18. červen 2013 - http://www.gymnaziumslany.cz/
Vyjádření ředitele školy k situaci kolem gymnázia
18. červen 2013 - Hospodářské noviny
Kritičtí studenti znervózňují vedení škol
17. červen 2013 - Televize Nova
noční zprávy: v záznamu od času 12.39 do 14:20, obsahuje i rozhovor s panem ředitelem
17. červen 2013 - Český Rozhlas
Studenti sepsali petici proti řediteli gymnázia ve Slaném. Už rok je kvůli tomu vyšetřuje policie
17. červen 2013 - tn.cz
Studenti bojují proti řediteli! Ten na ně podal trestní oznámení!
17. červen 2013 - Televize Nova
odpolední zprávy: v záznamu od času 13:59 do 15:44
17. červen 2013 - EuroZprávy.cz
Studenti bojují proti řediteli! Ten na ně podal trestní oznámení!
17. červen 2013 - E15.cz
Trestní oznámení na studenty gymnázia se dostalo až k ombudsmanovi
17. červen 2013 - iDNES.cz
Autory petice proti řediteli gymnázia ve Slaném vyšetřuje policie
17. červen 2013 - DNES - Střední čechy
Za petici výslech na policii
31. května 2013 - Neviditelný pes - lidovky.cz
Pro petici za petlici - Kriminální policie stíhá studenty za veřejnou kritiku
21. května 2013 - Respekt - blogs
Tři nástroje k ovládání lidí aneb není putna, co president podepisuje či nepodepisuje
7. října 2012 - Kladenský deník
Vzpoura proti řediteli slánského 
gymnázia, padlo trestní oznámení